เกี่ยวกับ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์


ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล         ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

วัน/เดือน/ปี ที่เกิด        19 กุมภาพันธ์ 2524

ตำแหน่ง                   อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประจำ                    วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

 

2. ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา สถาบัน คุณวุฒิ
2555 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Post-doctoral Scholar (5 เดือน)
2555 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)วิทยานิพนธ์เรื่อง  Anti-proliferative activity of nanoparticles entrapped with Thai anti-cancer medicinal recipes/plants collected from Thai medicinal plant recipe database “MANOSROI II”
2549 คณะบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)วิทยานิพนธ์เรื่อง  Rum Production from Cane Juice and Molasses
2546 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)ปัญหาพิเศษเรื่อง Determination of calcium and magnesium in water by using EDTA titration comparison with Atomic Absorption Spectrophotometer
2542 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2536 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 6

 

3. ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ปีที่ได้รับทุน ทุนการศึกษาที่ได้รับ สถาบัน
2555 Post-doctoral Scholar (5 เดือน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและออสเตรีย (Technology Grants) ประจำปี 2553 เพื่อทำวิจัย ณ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย เป็นระยะเวลา 1 ปี รัฐบาลประเทศออสเตรีย
2551 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2550 ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

4. ประสบการณ์การทำงาน

ปีที่ทำงาน ตำแหน่ง สถาบันที่เข้าปฏิบัติงาน
2555 -ปัจจุบัน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

2555

อาจารย์พิเศษ วิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2549 – 2555

ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546 – 2549

ผู้ช่วยอาจารย์วิชาปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ประสบการณ์การวิจัยและความสนใจ

Bioactive activities and Natural Product development for pharmaceuticals, cosmetics and food supplements/ Thai Traditional Medicine/ Biochemistry and Biotechnology in Pharmaceuticals/ Cell culture/ Nanotechnology for drug and gene delivery systems/ Chemistry (Organic and Analytical Chemistry)

 

6. ผลงานทางด้านวิชาการ

6.1 วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งระดับประเทศและนานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 เรื่อง ดังนี้

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับนานาประเทศ จำนวน7 เรื่อง

1.      Manosroi, A., Kietthanakorn, B., Chankhampan, C., Chuenpitayaton, S., Ruksiriwanich, W., Chaikul, P., Boonpisuttinant, K., Kumguan, K. Sainakham, M., Manosroi, W., Manosroi, J., 2013. Biological activities of Hemp (Cannabis sativa L var. sativa) leaf and seed extracts. Advance Natural Products. (In press)

2.      Boonpisuttinant, K., Manosroi, A., Rahmat, D., Monosroi, J., 2012. Enhancement of In vitro intestinal membrane permeation enhancement of Thai anti-cancer recipe aqueous extracts loaded in thiolated-chitosan nanoparticles. Journal of Advance Science Letters  16:183-192 (Impact factor: 1.253)

3.      Boonpisuttinant, K., Manosroi, A., Rahmat, D., Monosroi, J., 2012. In vitro membrane permeation and anti-proliferative on cancer cell lines of aqueous extracts from Thai anti-cancer medicinal plants by entrapping in chitosan and chitosan-TGA nanoparticles. Journal of Advance Science Letters 16:183-192 (Impact factor: 1.253)

4.      Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Manosroi, W., Manosroi A., 2012. Anti-cancer activities on HeLa cell lines of anti-cancer medicinal recipes selected from Thai/Lanna medicinal plant recipe database MANOSROI II. Journal of Ethnopharmacology 142:422-431 (Impact factor: 2.466)

5.      Manosroi, A., Boonpisuttinant, K., Winitchai, S., Manosroi, W. and Manosroi, J., 2011. Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Physic Nut (Jatropha curcas Linn.) Seed oil Entrapped in Niosome. Current Nanoscience. 7: 825-829 (Impact factor: 1.870)

6.      Manosroi, J., Rueanto, K., Boonpisuttinant, K., Manosroi, W., Biot, C., Akazawa, H., Akihisa, T., Issarangporn, W. and Manosroi, A., 2010. Novel ferrocenic steroidal drug derivatives and their bioactivities. Journal of Medicinal Chemistry 53: 3937-3943. (Impact factor: 4.898)

7.      Manosroi, A., Boonpisuttinant, K., Winitchai, S. and Manosroi, J., 2010. Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibition Activity of Oil and Sericin Extracted from Thai Native Silkworms Bombyx mori. . Pharmaceutical Biology. 48(8): 855-860 (Impact factor: 0.488)

 

วารสารที่ตีพิมพ์ในระดับประเทศ จำนวน8 เรื่อง

1.      Boonpisuttinant, K., Keawklin, S., Yuenying, J., Srisanga, P., Sodamook, U., Winitchai, S. In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts. Proceedings of The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. 5-8

2.      Boonpisuttinant, K., Krithep, S., Hohom, T., Anujitanan, N., Innets, B., Ruttanaprasert, N. Collection of Thai traditional medicinal plant recipes for research and development of pharmaceutical, cosmetic and food supplement products. Proceedings of The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. 32-37

3.      Keawklin, S., Yuenying, J., Srisanga, P., Meepradit, K., Boonpisuttinant, K. Study of phytochemicals and free radical scavenging activity from Hypoxis aurea Lour. tuberous extracts . Proceedings of The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. 27-31

4.      Winitchai, S., Manosroi, J., Abe, M., Boonpisuttinant, K. and Manosroi, A. 2011. Free radical scavenging activity, tyrosinase inhibition activity and fatty acid composition of oils from pupae of native Thai Silkworm (Bombyx mori L.). Kasetsart J. (Nat. Sci.) 45:1-9.

5.      Winitchai, S., Manosroi, A., Manosroi, J. and Boonpisuttinant, K. 2010. Free radical scavenging activity, tyrosinase inhibition activity and fatty acids compositions of the native Thai silkworm pupae (Bombyx mori L.) oils. Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry. 345-353.

6.      Winitchai, S., Homklob, J., Rimkeeree, H., and Boonpisuttinant, K., 2010. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities studies of the methanolic extract of Phyllanthus emblica Linn. from the cultivation source of Thailand. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine 7(2): 92

7.      Boonpisuttinant, K. and Poosaran, N., 2009. Rum production from molasses and cane juice by Schizosaccharomyces pombe. J  Sci Technol MSU: 259-267.

8.      Winitchai, P., Manosroi, A., Manosroi, J. and Boonpisuttnant, S., 2008. Effect of native Thai silk varieties (Bombyx mori L.) and extraction method on chemical compositions of silkworm oil for food and cosmetics applications. The proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference. 7: 435-443.

ส่วนผลงานที่รอการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ มีทั้งหมดจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1.      Inhibition of testosterone 5alpha-reductase type 1 mRNA expression and MMP-2 of White Kwao Krua (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab.) extracts prepared by scCO2 fluid

2.      Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of the tuberous extracts from Hypoxis aurea Lour.

3.      The effect of anti-inflammatory medicinal plant recipe on the growth of umbilical mesenchymal stem cells

6.2 การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีmทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และแบบปากเปล่า ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งหมดจำนวน30เรื่อง ได้แก่

1.      Boonpisuttinant, K., Phuthithuan, C., Chamutpong, S., Sankarn, S., Singhasaenee, J., Kuemram, S., Sodamook, U., Rojphaisarn, S. Studies of HP-TLC fingerprint and free radical scavenging activity of anti-inflammatory medicinal plant recipe. 10th Natural Herbs Expo. September 4-8, 2013. Impact Arena, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

2.      Boonpisuttinant, K., Keawklin, S., Yuenying, J., Srisanga, P., Sodamook, U., Meepradit, K., 2013. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of the tuberous extracts from Hypoxis aurea Lour. The 4th Rajamangala University of Technology International Conference Technology & Innovation Development for Sustainability. July 15th-16th, 2013. Bangkok Convention Centre at Central World Bangkok, Thailand (Poster presentation)

3.      Rojphaisarn, S., Sankarn, S., Singhasaenee, J., Kuemram, S., Phuthithuan, C., Chamutpong, S., Sodamook, U., Boonpisuttinant, K. The effect of anti-inflammatory medicinal plant recipe on the growth of umbilical mesenchymal stem cells. The 4th Rajamangala University of Technology International Conference Technology & Innovation Development for Sustainability. July 15th -16th, 2013. Bangkok Convention Centre at Central World Bangkok, Thailand (Poster presentation)

4.      Boonpisuttinant, K., Keawklin, S., Yuenying, J., Srisanga, P., Sodamook, U., Winitchai, S. In vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts. The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. March 18, 2013. Ambassador Hotel, Sukhumwit 11, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

5.      Boonpisuttinant, K., Krithep, S., Hohom, T., Anujitanan, N., Innets, B., Ruttanaprasert, N. Collection of Thai traditional medicinal plant recipes for research and development of pharmaceutical, cosmetic and food supplement products. The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. March 18, 2013. Ambassador Hotel, Sukhumwit 11, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

6.      Keawklin, S., Yuenying, J., Srisanga, P., Meepradit, K., Boonpisuttinant, K. Study of phytochemicals and free radical scavenging activity from Hypoxis aurea Lour. tuberous extracts . The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life. March 18, 2013. Ambassador Hotel, Sukhumwit 11, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)

7.      Boonpisuttinant, K., Manosroi, A., Rahmat, D., Manosroi, J. Enhancement of anti-proliferative activity on HepG2 cancer cell line and membrane permeation of the aqueous extracts from the Thai medicinal plants entrapped in thiolated-chitosan nanoparticles. The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

8.      Manosroi, A., Boonpisuttinant, K., Manosroi, W.,Manosroi, J. Inhibition of 5-α reductase and MMP-2 activity of White Kwao Krua (Pueraria mirifica Airy Shaw et Suvatab) extracts prepared by scCO2 fluid. The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

9.      Manosroi, A., Kietthanakorn, B., Chankhampan, C., Chuenpitayaton, S., Ruksiriwanich, W., Chaikul, P., Boonpisuttinant, K., Kumguan, K. Sainakham, M., Manosroi, W., Manosroi, J., 2012. Biological activities of Hemp (Cannabis sativa L var. sativa) leaf and seed extracts. The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

10.  Manosroi, A., Chankhampan, C., Kumguan, K., Boonpisuttinant, K., Manosroi, W., Manosroi, J., 2012. Anti-proliferative and Metrix metalloproteinase-2 inibition of the extracts from Longkong (Lansium domesticum) on human mouth epidermal carcinoma. The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

11.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Manosroi, W.,Manosroi, A. In vitro anti-cancer activities of Thai medicinal plant recipes selected from the “MANOSROI II” database in human cervical carcinoma cell line. The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

12.  Manosroi, A., Boonpisuttinant, K., Kumguan, K., Manosroi, W.,Manosroi, J. Anti-bacterial activities of the crude extracts from Lansium domesticum Correa (Longkong). The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. November 28-30, 2012. Chiang Mai Orchid Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

13.  Boonpisuttinant, K., Manosroi, A., Rahmat, D., Manosroi J. Membrane permeation enhancement of the aqueous extracts from the Thai medicinal plants entrapped in thiolated-chitosan nanoparticles. 38th Congress on Science and Technology of Thailand. Science for the Future of Mankind. October 17-19, 2012. Empress Convention Centre, Chiang Mai, Thailand. (Oral presentation)

14.  Boonpisuttinant, K., Manosroi, A., Bernkop-Schnürch, A., Manosroi, J. Enhancement of membrane permeation of aqueous extracts from Thai anti-cancer medicinal recipes entrapped in chitosan and thiolated-chitosan nanoparticles.

–         Seminar in Nanotechnology for Health Science. 27-29 February 2012. Chiang Mai Hill Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Oral presentation)

–         Commission on Higher Education Congress IV: University Staff Development Consortium CHE-USDC Congress IV. 14-16 September 2011. The Zign Hotel, Chonburi, Thailand. (Poster presentation)

15.  Winitchai, S., Manosroi, A., Manosroi, J. and Boonpisuttinant, K. 2010. Free radical scavenging activity, tyrosinase inhibition activity and fatty acids compositions of the native Thai silkworm pupae (Bombyx mori L.) oils. Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry 345-353. 3-5 February 2010. Bangkok, Thailand. (Poster presentation) 

16.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A., 2009. Anti-oxidative activity of the extracts from Clitoria ternatea L., Tiliacora triandra Deils, Centella asiatica L., Morus alba L. and Pueraria mifirica Airy Shaw et Suvatab for anti-aging cosmetic and food supplement application. The 5th academic day, Research Path. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation) 

17.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A. 2009. Anti-proliferation of Thai-Lanna medicinal recipes screened from Thai-Lanna medicinal plant database “MANOSROI II” on HeLa cell line by sulforhodamine B (SRB) assay. The 5th academic day, Research Path. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation) 

18.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A., 2009. Studies of phytochemicals and free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of Thai-Lanna medicinal recipes for anti-aging cosmetics and food supplements.

–         The 5th academic day, Research Path. 2009. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation)

–         The 35th congress on Science and technology of Thailand (STT35) “Science and Technology for a better future”. October 15-19, 2009.  Chonburi, Thailand. (Oral presentation)

19.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A., 2009.  Anti-cancer activity of Thai-Lanna medicinal recipes screened from Thai medicinal plant recipe database “MANOSROI II” on HeLa cell lines by SRB assay.

–         RGJ seminar series LXII “Biodiversity, Utillization and Global warming Solution”. September 16, 2009. Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation)

–         Thai Traditional & Alternative Medicine. September 2-4, 2009. Impact Arena, Bangkok, Thailand. (Poster presentation)     

20.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A., 2009. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of Thai-Lanna medicinal recipes screened from Thai medicinal plant recipe database “MANOSROI II” for anti-aging cosmetics and food supplements. RGJ seminar series LXII “Biodiversity, Utillization and Global warming Solution”. September 16, 2009. Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation) 

21.  Boonpisuttinant, K. and Poosaran, N., 2009. Rum production from molasses and cane juice by Schizosaccharomyces pombe. The 5th Mahasarakham University Research Conference. September 11-12, 2009. Taksila hotel, Mahasarakham, Thailand. (Poster presentation)

22.  Winitchai, S. Homklob, J., Rimkeeree, H., Sukutta, U., Boonpisuttinant, K. and Leungprasert, N., 2009. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities studies of the methanolic extract of Phyllanthus emblica Linn. from the cultivation source of Thailand for using as material in pharmaceutical, cosmetic and food supplement production. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. September 2-4, 2009. Impact Arena, Bangkok, Thailand. (Oral presentation)

23.  Manosroi, J., Boonpisuttinant, K., Götz, F., Werner, R.G., Manosroi, W. and Manosroi, A., 2009. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of Thai-Lanna medicinal recipes. Thai Traditional & Alternative Medicine. September 2-4, 2009. Impact Arena, Bangkok, Thailand. (Oral presentation) 

24.  Manosroi, A., Boonpisuttinant, S., Jainonthee, P., Rueanto, K. and Manosroi, J., 2008. Antioxidative activity of Pueraria mirifica (White Kwao Krua) extract prepared by supercritical carbon dioxide (scCO2) technique.

–         The 4rd Academic Day, Research Path: Innovation for life. December 19-20, 2008. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation)

–         The 2nd International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). December 17-19, 2008. Naresaun University, Payao, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

25.  Manosroi, A., Boonpisuttinant, S., Jainonthee, P., Rueanto, K., Chotoprapat, R. and Manosroi, J., 2008. Free radical scavenging activity of the rice bran extract prepared by supercritical carbon dioxide fluid technique (scCO2). The Eight National Seminar on Pharmaceutical Biotechnology “Innovation: Applications of Nanotechnology in Pharmaceuticals, Cosmetics and Natural Products”. August 13-15, 2008. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai Thailand. (Poster presentation)

26.  Winitchai, P., Manosroi, A., Manosroi, J. and Boonpisuttnant, S., 2008. Effect of native Thai silk varieties (Bombyx  mori L.) and extraction method on chemical compositions of silkworm oil for food and cosmetics applications. The proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference. January 29 – February 1. Vol 7: 435-443. (Poster presentation)

27.  Manosroi, A., Boonpisuttinant, S., Winitchai, P. and Manosroi, J., 2007. Free Radical Scavenging and Tyrosinase inhibition Activity of Physic Nut (Jatropha curcas Linn.) Seed Oil Entrapped in Niosomes.

–         The 3rd Academic Day, Research Path: Towards a green and Happy Society. November 23-25, 2007. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.  (Poster presentation)

–         The 1st Thailand National Nanotechnology Conference on Nanomaterials, Pharmaceuticals, Devices and their Application. August 14-16, 2007. The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Oral presentation)

28.  Manosroi, A., Boonpisuttinant, S., Winitchai, P. and Manosroi, J., 2007. Free Radical Scavenging Activity of Oil and Sericin Extracted from Thai Native Silk Variety, Somrong (Bombyx Mori) Entrapped in Niosomes for Cosmeceuticals. The 33rd Congress on Science & Technology, Thailand (STT33), Science and Technology for Global Sustainability. October, 18-20, 2007. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. (Oral presentation)

29.  Manosroi, A., Winitchai, P., Boonpisuttinant, S., and Manosroi, J., 2007. Free Radical Scavenging Activity of The Native Thai Silk Worm Pupae Oil. The International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants. January 15-18, 2007. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

30.  Manosroi, J., Winitchai, P., Boonpisuttinant, S., Sundhrarajun, S. and Manosroi, A., 2007. Free Radical Scavenging Activity of Saboo Dam (Jatropha curcas Linn.) Oil. The International Workshop on Medicinal and Aromatic Plants. January 15-18, 2007. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. (Poster presentation–International presentation)

6.3 บทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย ทั้งหมดจำนวน2 เรื่อง ได้แก่

1.      Manosroi, J., Boonpisuttinant, S. and Manosroi, A., 2008. Increasing of Aromatic oil Techniques. The eight National Seminar on Pharmaceutical Biotechnology “Innovation : Applications of Nanotechnology in Pharmaceuticals, Cosmetics and Natural Products”, August 13-15, 2008. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.  pp 88-96.

2.      Manosroi, J., Boonpisuttinant, S. and Manosroi, A., 2006. “Production of cosmetic raw materials by biotransformation”. The Seventh National Seminar on Pharmaceutical Biotechnology “Innovation: Applications of Nanotechnology in Pharmaceuticals, Cosmetics and Natural Products”, August 9-11, 2006. Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.  pp 88-96.

7. รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ

ปีที่ได้รับรางวัล รางวัล สถาบันที่ให้รางวัล
2556 รางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่องStudies of HP-TLC fingerprint and free radical scavenging activity of anti-inflammatory medicinal plant recipe. ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2556 ณ Impact Arena ปทุมธานี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2556 รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาโดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย ภายใต้โครงการ Novel Research and Innovation Compettition (NRIC) 2013 เรื่อง “Novel Whitening Cosmetic Ingredient from Thai Traditional Hypoxis aurea Lour. Extract Entrapped in Niosomes” ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2556 ณ Student Main Hall, Universiti Sains Malaysia Universiti Sains Malaysia เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
2556 รางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องIn vitro anti-melanogenesis on murine melanoma cell line (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of Hypoxis aurea Lour. leave extracts” ในงานประชุมวิชาการ The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเซอเดอร์ กรุงเทพมหานคร งานประชุมวิชาการ “The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013”
2556 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัย ภายใต้โครงการ The 3rd Student Innovation Campus ด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร เรื่อง “การผลิตครีมเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านตาลเดี่ยวที่กักเก็บในนีโอโซม” ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี

8. กิจกรรมอื่นๆ

1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้าน R&D ของบริษัทผลิตเครื่องสำอางระดับgmpในประเทศ

2.ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (reviwer) เพื่อพิจารณาบทความวิชาการที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

–         Journal of Pharmaceutical Biology

–         The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty “Future Trends in Health Products: Safety and Effectiveness for All

3. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการอาคารชุด The Center Condominium ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

4. ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลของทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

5. ปี 2555 ได้เป็นคณะกรรมการการจัดสัมนาวิชาการ The 4th International Conference on Natural products for health and Beauty (NATPRO). Future Trends in Health products: Safety and Effectiveness for AII. ณ โรงแมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

6. ปี พ.ศ. 2550 และ 2551 ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลของทีมจังหวัดลำพูน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

7. ปี พ.ศ. 2546 ได้เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลทีมหญิงของทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่ง ขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

8. ปี พ.ศ. 2542-2548 ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเภทวอลเลย์บอลของทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

กันยายน 2556